يکشنبه, 28 مرداد 1397

نشریات

چارچوب تدوین راهنمای توپونیمی ایران

بروشور شیوه نامه آوانگاری کلی نامهای جغرافیای ایران

نقشه آوانگاری تقسیمات کشوری جمهوری اسلامی ایران

ضمیمه نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2007

نسخه فارسی فرهنگ اصطلاحات استانداردسازی‌ نام‌های جغرافیایی سازمان ملل2002

بروشور معرفی کمیته تخصصی نام نگاری و یکسان سازی

بروشور معرفی گروه متخصصان نام های جغرافیای سازمان ملل


فهرست اخبارDOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8